Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:ssä säädetyistä tiedoista koostuva tietosuojaseloste. Seloste on päivitetty 28.5.2021

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Sisä-Suomen Turvapalvelut Oy (jäljempänä ”Sisä-Suomen Turvapalvelut”)
  Y-tunnus: 2877558-8
  Louhenkatu 4
  44100 Äänekoski
 2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
  Asiakasrekisteripäällikkö: Ari Joutsimatka
  Sähköposti: info@sisa-suomenturvapalvelut.fi
  Gsm: 044 9755516
 3. REKISTERIN NIMI
  Sisä-Suomen Turvapalveluiden asiakas- ja markkinointirekisteri (jäljempänä ”rekisteri”)
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
  Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään liittyen, markkinointiasioissa sekä asiakassuhteen hoitamisessa ja kehittämisessä, sekä palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa.
  Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen markkinointi eri muodoissa, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.
 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Sisä-Suomen Turvapalveluiden pitämässä asiakasrekisterissä on mainittuna mm. yrityksen tiedot, kuten yrityksen tai yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka.
  Rekisteriin on kirjattu myös asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.
 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.
  Tietoja voidaan saada myös viranomaisilta. Rekisteriin voidaan kerätä tietoja myös julkisista tietolähteistä.
 7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN
  Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli laki näin vaatii. Tietoja voidaan luovuttaa myös kirjanpitäjälle siltä osin kuin se kirjanpitolain mukaan on tarpeen. Tietoja on myös oikeus luovuttaa mahdollisille alihankkijoille niiltä osin kuin työnsuorittaminen sitä vaatii.
  Muussa tapauksessa tietojen luovuttamiseen on oltava asiakkaan suostumus.
  Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Sisä-Suomen Turvapalvelun asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Sisä-Suomen Turvapalvelun rekisterin käyttötarkoitusten kanssa.
  Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
 8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
  Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai
  tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
 9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
  Paperinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukitussa tilassa, jonne on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.
  Aineisto tuhotaan huolellisesti, ellei laki niitä vaadi säilyttämään ja säilyttäminen ei ole rekisterin käyttötarkoituksen mukaista.
  Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu Rekisterinpitäjän ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.
  Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan ja tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle lainsäädännön määrittelemien säännösten mukaisesti.
 10. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS
  Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus on toteutettavissa korvauksetta, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähintään yksi vuosi.
  Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi, tietojen korjauttamiseksi tai, jos haluat käyttää kielto-oikeuttasi, ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
  Yhteydenoton yhteydessä on mainittava, minkä tiedon rekisteröity haluaa korjauttaa, muuttaa tai mitä tietoa haluaa poistettavaksi. Lisäksi pyynnön esittäjän tulee esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään.
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista ja/tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa, ellei lain vaatimukset sitä estä.
 11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
  Sisä-Suomen Turvapalvelut kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Sisä-Suomen Turvapalvelut suosittelee asiakkaitaan tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.